Distances Līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs: "ANTONIKA" IK, Reģ. nr. 40002177177, PVD reģ. nr. 069389, adrese: www.natneo.eu, Kurzemes pr. 148-25, Rīga, LV-1069, Latvija, Tel.: +371 29644331, E-mail: [email protected], no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, kurš sava darbība ievēro Privatuma politiku, un persona, kura veic pasūtījumu, un kura ir patērētājs "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" (Latvijas Republika, LR) izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas un izmanto preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1 Pušu tiesības

1.1 Pārdevējam ir tiesības prasīt no Pircēja savlaicīgu preču un pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo Līgumu.

1.2 Pircējs apņemas savlaicīgi apmaksāt preces un piegādes izdevumus un saskaņotā piegādes laikā pieņemt preces.

2 Pasūtījumu un samaksas kārtība

2.1 Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu norādot: vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, preču piegādes adresi, e-pastu (rekvizītus), pasūtāmo preču veidu un preču daudzumu, apmaksas veidu lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins, tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.2 Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka viņš ir iepazīstīnāts ar šo Līgumu, viņš saprot šī līguma noteikumus, Pircējs rīkojas pēc savas gribas, Pircējs piekrīt, ka viņa personiskos datus var izmantot pirkuma noformēšanai saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

2.3 Pasūtīju apmaksas kārtība.

2.3.1. Pasūtījuma apmaksai pircējs var izmantot maksajumu kartes Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron vai arī izmantot Swedbank internetbankas paklpojumus.

2.3.2. Pircējs var apmaksāt pasūtīju pēc rēķina saņmešanas Pircēja e-pastā, pārskaitot attiecīgo naudas summu Pārdevēja bankas kontā.

2.4 Apmaksas nosacījumi- 100% priekšapmaksa par pasūtām precēm un piegādi.

3 Piegādes kārtība

3.1 Pasūtījumu piegāde notiek ar koncerna „Omniva“ starpniecību, „Omniva“ pakomātu sistēmā un kurjerpiegāde.

3.1.1 Piegādes apmakasas nosacījumi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas citu ES valstu teritorijā. 

3.1.2 Pasūtījumu piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlēta piegādes veida un koncerna „Omniva“ un tā partneru darbības.

3.2 Pircējs piekrīt, ka piegādes maksa mainās no pirkuma summas, kravas svara un apjoma, citiem nosacījumiem. Ņemot vērā kravas trasportēšanas ierobežojumus viena pasūtījuma apjoms ir ierobežots naudas izteiksmē eur 110,00 (viens simts desmit).

3.3 Pārdevējs nodrošina preču nosūtīšanu 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, izņemot šajā Līguma pp. 3.4. un 3.5. norādītos gadījumos. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena kad pārdevēja bankas kontā ir reģistrēts attiecīgs maksājums.

3.4 Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa norādīto rekvizītu precizitāti (precīza piegādes adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un citi).

3.5 Pircējs piekrīt, ka neparedzamu apstākļu dēļ preču piegāde var kavēties. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju (vai Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju) un saskaņo pasūtījuma piegādes jautājumus.

3.6 Ja preču piegāde netiek izpildīta Pircēja vainas dēļ (prece netiek saņemta vai izņemta), Pircējs kompensē Pārdevējam transportēšanas izdevumus.

4 Kvalitāte

4.1 Pārdevēja Interneta veikalā piedāvātajām precēm kvalitāte tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem. Preču derīguma termiņš, ka arī citi nosacījumi ir norādīti uz iepakojuma vai etiķetes.

4.2 Pircējam ir tiesības izteikt pretenzijas Pārdevējam ja pieņemšanas laikā ir atklāti būtiski iepakojuma bojājumi, preču daudzums neatbilst pasūtījumam, preču derīguma termiņš ir mazāks par norādīro preču pavadzīmē-rēķinā. 

4.3 Pārdevējs apņemas pārdot preces, kurām  derīguma termiņš nav mazāks par 90 (deviņdesmit) dienām, skaitot no preču pavadzīmē-rēķinā izrakstīšanas dienas.

5 Atteikuma tiesības

5.1 Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītām precēm pirms pasūtījums tiek nodods loģistikas (transporta) firmai rakstiski informējot par to Pārdevēju. Ja ir veikta priekšapmaksa, Pārdevējs garantē Pircējam attiecīgās naudas summas atgriešanu pēc atteikuma saņemšanas, pārskaitot to Pircēja kontā. Bankas komisiju šajā gadījumā apmaksā Pircējs. 

5.2 Ja Pircējs izmanto tiesības atteikties no pasūtītām precēm pēc tam, kad pasūtījums ir nodods loģistikas (transporta) firmai, Pircējam ir pienākums alīdzināt Pārdevējam attiecīgās izmaksas, saistītās ar pasūtījuma transportēšanu. Pārdevējs garantē Pircējam attiecīgās naudas summas atgriešanu pēc atteikuma saņemšanas, pārskaitot to Pircēja kontā. Bankas komisiju šajā gadījumā apmaksā Pircējs. 

6 Preču pieņemšana

6.1 Pircējam ir tiesības preču saņemšanas laikā pārbaudīt preces iepakojuma integritāti, preču derīguma termiņus, preču daudzumu. Pircējam ir tiesības izteikt pretenzijas Pārdevējam, ja preču kvalitāte neatbilst atrunātiem šajā Līgumā 4. punktā nosacījumiem.

6.2 Ja Pircējs atsakās pieņemt preces citu (4. punktā neatrunātu) iemeslu dēļ, Pircējs atlīdzina Pārdevējam transportēšanas izdevumus. 

6.3 Pēc preču pieņemšanas Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības (jo tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni) kā arī preces netiek mainītas. 

7 Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, pasūtījuma noformēšanas laikā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiks izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu vai tālruņa numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

8 Beigu noteikumi

Puses savstarpējās attiecībās balstās uz šo Līgumu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, tajā skaitā "Patērētāju tiesību aizsardzības likumu". Puses vienojas, ka to attiecības balstās uz labas gribas principiem un stīdi tiek risināti pārrunu kākrtībā.

0
 .